SAIGONBANK đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm
Ngày nhập : 09/03/2018 11:01
Ngày 08 tháng 03 năm 2018, Tổng Giám đốc đã có Thông báo số  539/SGB-KH-TB ngày 08/03/2018 về việc đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm theo Công văn số 449/HCM-PTH ngày 28/02/2018.
 

Theo đó, để đảm bảo an toàn trong giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại SAIGONBANK, Tổng Giám đốc yêu cầu Giám đốc các chi nhánh, Trưởng các phòng liên quan tại Hội sở thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng các phòng liên quan tại Hội sở quán triệt, phổ biến và đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Công văn số 1126/NHNN-TTGSNH ngày 23/02/2018 đến tất cả các đơn vị, các cán bộ nghiệp vụ để thống nhất thực hiện, trong đó quan tâm thực hiện các nội dung sau:
  • Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm; Phòng Tổ chức hành chánh làm đầu mối tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, nhân viên;
  • Phòng Pháp chế rà soát, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ đảm bảo ban hành đầy đủ các quy định nội bộ theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm;
  • Phòng Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với các đơn vị và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh đổi mới công nghệ để tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng; xem xét áp dụng biện pháp xác thực các giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm;
  • Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo trong hệ thống để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra đối với đơn vị. Thực hiện tốt công tác truyền thông để khách hàng nắm, tuân thủ các quy định, quy trình, bảo mật thông tin khách hàng và thực hiện các giao dịch tại đơn vị đúng quy định;
  • Tăng cường công tác tự kiểm tra (nhất là kiểm tra chéo), kiểm soát, luân chuyển cán bộ làm công tác giao dịch về tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, quy trình, quy định nội bộ của SAIGONBANK.

Thứ hai, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng các phòng liên quan tại Hội sở tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động, các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các quy định về quy trình, thủ tục, địa điểm giao dịch. Trong đó, tiếp tục đặc biệt quan tâm thực hiện Thông báo số 2581/SGB-KH-TB ngày 01/11/2017 về kết luận của Tổng Giám đốc tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh