Lãi suất


Lãi suất tiền gởi tiết kiệm (TGTK) bằng Đồng Việt Nam của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/09/2021
Kỳ hạn
Trả lãi cuối  kỳ (%/năm)
Trả lãi hàng quý (%/năm)
Trả lãi hàng tháng (%/năm)
Trả lãi trước (%/năm)
Tiết kiệm không kỳ hạn
 
 
0.20%
 
Tiết kiệm có kỳ hạn
 
 
 
 
01 tuần
0.20%
 
 
 
02 tuần
0.20%
 
 
 
01 tháng
3.10%
 
3.10%
3.09%
02 tháng
3.20%
 
3.20%
3.19%
03 tháng
3.40%
3.40%
3.39%
3.37%
04 tháng
3.40%
 
3.38%
3.36%
05 tháng
3.40%
 
3.38%
3.35%
06 tháng
4.70%
4.68%
4.66%
4.60%
07 tháng
4.70%
 
4.65%
4.58%
08 tháng
4.70%
 
4.64%
4.56%
09 tháng
4.70%
4.65%
4.63%
4.54%
10 tháng
4.70%
 
4.62%
4.53%
11 tháng
4.70%
 
4.61%
4.51%
12 tháng
5.60%
5.49%
5.47%
5.31%
13 tháng
6.20%
 
6.02%
5.81%
18 tháng
5.80%
5.60%
5.57%
5.33%
24 tháng
5.80%
5.52%
5.50%
5.19%
36 tháng
5.80%
5.38%
5.36%
4.94%
 
 
Lãi suất tiền gởi thanh toán bằng VND của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/09/2021   
Kỳ hạn
Lãi  suất (% năm)
1.    Loại không kỳ hạn
:
0,20% 
2.    Loại 01 tuần 
:
0,20%
3.    Loại 02 tuần
:
0,20%
4.    Loại kỳ hạn 01 tháng
:
3,10%
5.    Loại kỳ hạn 02 tháng
:
3,20%
6.    Loại kỳ hạn 03 tháng
:
3,40%
7.    Loại kỳ hạn 04 tháng
:
3,40%
8.    Loại kỳ hạn 05 tháng
:
3,40%
9.    Loại kỳ hạn 06 tháng
:
4,70%
10.  Loại kỳ hạn 07 tháng
:
4,70%
11.  Loại kỳ hạn 08 tháng
:
4,70%
12.  Loại kỳ hạn 09 tháng
:
4,70%
13.  Loại kỳ hạn 10 tháng
:
4,70%
14.  Loại kỳ hạn 11 tháng
:
4,70%
15.  Loại kỳ hạn 12 tháng
:
5,60%
16.  Loại kỳ hạn 13 tháng
:
6,20%
17.  Loại kỳ hạn 18 tháng
:
5,80%
18.  Loại kỳ hạn 24 tháng
:
5,80% 
19. Loại kỳ hạn 36 tháng
:
5,80% 
 
Lãi suất tiền gởi thanh toán bằng VND của tổ chức
 
Ngày hiệu lực   :   01/09/2021   
Kỳ hạn
Lãi  suất (% năm)
1.    Loại không kỳ hạn
:
0,20% 
2.    Loại 01 tuần 
:
0,20%
3.    Loại 02 tuần
:
0,20%
4.    Loại kỳ hạn 01 tháng
:
3,00%
5.    Loại kỳ hạn 02 tháng
:
3,10%
6.    Loại kỳ hạn 03 tháng
:
3,30%
7.    Loại kỳ hạn 04 tháng
:
3,30%
8.    Loại kỳ hạn 05 tháng
:
3,30%
9.    Loại kỳ hạn 06 tháng
:
4,30%
10.  Loại kỳ hạn 07 tháng
:
4,30%
11.  Loại kỳ hạn 08 tháng
:
4,30%
12.  Loại kỳ hạn 09 tháng
:
4,30%
13.  Loại kỳ hạn 10 tháng
:
4,30%
14.  Loại kỳ hạn 11 tháng
:
4,30%
15.  Loại kỳ hạn 12 tháng
:
4,60%
16.  Loại kỳ hạn 13 tháng
:
5,00%
17.  Loại kỳ hạn 18 tháng
:
5,00%
18.  Loại kỳ hạn 24 tháng
:
5,00% 
19. Loại kỳ hạn 36 tháng
:
5,00%
 
Lãi suất tiền gởi tiết kiệm bằng Dollar Mỹ (USD) của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018   
Kỳ hạn Lãnh lãi khi đáo hạn (% năm)
1.   Loại không kỳ hạn
:
0%
2.   Loại có kỳ hạn
 
 
+   Loại kỳ hạn 01 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 02 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 03 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 06 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 09 tháng
:
0% 
+   Loại kỳ hạn 12 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 13 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 18 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 24 tháng
:
0%
+   Loại kỳ hạn 36 tháng
: 0% 
 
Lãi suất tiền gởi thanh toán bằng Dollar Mỹ (USD) của tổ chức và cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   01/01/2018   
Kỳ hạn Lãi suất (% năm)
1. Loại không kỳ hạn
:
0% 
2. Loại kỳ hạn 01 tháng
:
0%
5. Loại kỳ hạn 02 tháng
:
0%
6. Loại kỳ hạn 03 tháng
:
0%
7. Loại kỳ hạn 06 tháng
:
0% 
8. Loại kỳ hạn 09 tháng
:
0% 
9. Loại kỳ hạn 12 tháng
:
0% 
11. Loại kỳ hạn 18 tháng
:
0%
12. Loại kỳ hạn 24 tháng : 0%
 
 
Lãi suất tiền gởi tiết kiệm bằng Euro (EUR) của cá nhân
 
Ngày hiệu lực   :   17/03/2020  
Kỳ hạn Lãnh lãi khi đáo hạn (% năm)
1. Loại không kỳ hạn
:
0% 
2. Loại kỳ hạn 01 tháng
:
0%
3. Loại kỳ hạn 02 tháng
:
0%
4. Loại kỳ hạn 03 tháng
:
0,% 
5. Loại kỳ hạn 06 tháng
:
0% 
6. Loại kỳ hạn 09 tháng
:
0%
7. Loại kỳ hạn 12 tháng
:
0% 
 
 Ngân hàng tính lãi theo cơ sở 365 ngày.