Cho vay

SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay vốn lưu động dành cho Khách hàng là doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay dành cho Khách hàng là các doanh nghiệp muốn đầu tư tài sản cố định
SAIGONBANK cung cap dich vụ cho vay tài trợ nhập khẩu dành cho Khách hàng là các doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay tài trợ xuất khẩu dành cho Khách hàng là các doanh nghiệp 
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay theo chương trình "tín dụng ưu đãi dành cho 4 nhóm đối tượng" dành cho Khách hàng là doanh nghiệp