Huy động vốn

SAIGONBANK nhận tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt nam và ngoạI tệ của các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể ..