Cho vay

Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
 
Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay với mục đích để mua phương tiện đi lại.
 
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay cho khách hàng là cá nhân, phục vụ đời sống.
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay du học dành khách hàng là cá nhân.
Là hoạt động giúp khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại SAIGONBANK, có ngay số tiền bằng 90% giá trị tiền gửi tiết kiệm...
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay vốn lưu động
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay đầu tư tài sản cố định cho khách hàng là cá nhân
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho khách hàng là cá nhân vay với  mục đích góp vốn vào doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp cho khách hàng là cá nhân dịch vụ cho vay với mục đích hợp tác với các doanh nghiệp