THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI NỢ VAY TẠI CHI NHÁNH BÌNH HÒA
Ngày nhập : 29/04/2021 14:33
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi Nhánh Bình Hòa thông báo nội dung xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay của ông/bà NGUYỄN PHI HÙNG – LÊ THỊ KIỀU LINH tại địa chỉ Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể như sau :

1. Ngân hàng sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất với diện tích 88.721,8 m2  (bằng chữ : Tám mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi mốt phẩy tám mét vuông) tọa lạc tại Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng, bằng hình thức bán đấu giá tại Trung Tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giá khởi điểm : 14.675.000.000 đồng (bằng chữ: Mười bốn tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo Chứng thư thẩm định giá số 47-SGB/2021/CT-PV ngày 05/04/2021.

3. Trong trường hợp đã đăng bán đấu giá công khai mà không có khách hàng đăng ký thì Ngân hàng được toàn quyền giảm giá cho đến khi bán được tài sản nêu trên. Mỗi lần giảm giá không quá 10% so với giá bán của lần trước.

4. Thời hạn giao tài sản : Ngân hàng sẽ bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá không quá 60 ngày kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá mua tài sản.

5. Tài sản sau khi bán xong, Ngân hàng chúng tôi sẽ thanh toán các khoản sau :

- Thu hồi nợ gốc và lãi vay tính đến thời điểm trúng đấu giá theo hợp đồng tín dụng số 103/2012/HĐTDTL-CN ký ngày 06/09/2012.

- Chi phí bán đấu giá tài sản; các khoản chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc xử lý tài sản thế chấp.

- Sau khi thu đủ các khoản chi phí này, Ngân hàng sẽ hoàn trả lại khoản chênh lệch từ tiền đấu giá thành (nếu có) cho quý ông/bà.

Trên đây là ‘Thông báo xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay”, Ngân hàng đề nghị ông NGUYỄN PHI HÙNG và bà LÊ THỊ KIỀU LINH trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hôm nay phải thanh toán đầy đủ nợ gốc và lãi vay tính đến thời điểm thanh toán.

Nếu hết thời hạn nêu trên mà không thanh toán, thì Ngân hàng sẽ bán đấu giá tài sản theo như các nội dung đã nêu ở thông báo này. Mọi thắc mắc, khiếu nại Ngân hàng sẽ không giải quyết.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh