Cập nhật, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 10/02/2018 đến ngày 23/02/2018
Ngày nhập : 23/02/2018 10:29
Căn cứ Thông báo số 3875/SGB-KH-TB của Tổng Giám đốc ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2017. Phòng Pháp chế tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để Trưởng các Phòng Hội sở, Giám đốc đơn vị trực thuộc phổ biến cho CBNV như sau:

Thông tư 02/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Ngày 12/02/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 02/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Thông tư số 32/2016/TT-NHNN).

Thông tư số 02/2018/TT-NHNN được ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN, bao gồm:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2016/TT-NHNN.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Thông tư 02/2018/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh