Cập nhật, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018
Ngày nhập : 08/01/2018 10:11
I. 06 án lệ mới chính thức áp dụng từ ngày 15/02/2018

Ngày 28/12/2017, TANDTC ban hành Quyết định 299/QĐ-CA công bố 06 án lệ được Hội đồng thẩm phán thông qua ngày 14/12/2017.

Theo đó, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 15/02/2018.

Đồng thời, Quyết định 299/QĐ-CA (có hiệu lực kể từ ngày ký) cũng công bố nguồn của 06 án lệ trên như sau :

- Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017 ngày 01/03/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng tín dụng.

- Quyết định giám đốc thẩm số 14/2017 ngày 6/6/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.

- Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016 ngày 10/11/2016 về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.

- Quyết định giám đốc thẩm số 02/2011 ngày 17/01/2011 về vụ án yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Quyết định giám đốc thẩm số 394/2012 ngày 23/8/2012 về vụ án tranh chấp hợp đồng đổi đất.

- Quyết định giám đốc thẩm số 573/2013 ngày 16/12/2013 về vụ án tranh chấp thừa kế tài sản.
 
II. Cảnh báo toàn quốc về tin tặc tấn công hệ thống thông tin

Vừa qua, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã ban hành Công văn 442/VNCERT-ĐPƯC về việc phát hiện 1,4 tỷ tài khoản và mật khẩu từ các trang mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến.

Việc lộ các thông tin tài khoản nêu trên sẽ tạo điều kiện cho tin tặc chiếm đoạt tài khoản và sử dụng vào việc tấn công, đánh cắp và phá hủy hệ thống thông tin, dữ liệu.

Do đó, VNCERT yêu cầu các đơn vị và khuyến cáo người dùng cả nước thực hiện khẩn cấp các công việc sau :

- Kiểm tra, rà soát hệ thống, tăng cường chính sách mật khẩu và giải pháp xác thực nhiều lớp ;

- Thay đổi mật khẩu các tài khoản đăng nhập ;

- Không sử dụng email của đơn vị để đăng ký tài khoản cá nhân sử dụng trên mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến.

III. Thêm nhiều khoản thu nhập tính đóng BHXH

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì :

- Hiện nay: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc  = Mức lương  +  Phụ cấp lương

- Từ ngày 01/01/2018: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc  = Mức lương  +  Phụ cấp lương +  Các khoản bổ sung

Lưu ý: Khoản bổ sung (phần thu nhập tính đóng BHXH mới)  phải xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kì trả lương .

IV. Mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở

Ngày 29/12/2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2735/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Theo đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 2544/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

V. Ban hành Thông tư 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt đọng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 28/12/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg).

Thông tư số 19/2017/TT-NHNN gồm 5 Điều với nội dung cơ bản như sau :

- Sửa đổi, bổ sung một số giới hạn, tỷ lệ phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD: Giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp; tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

- Sửa đổi quy định về giới hạn cấp tín dụng và giới hạn góp vốn, mua cổ phần thực hiện theo quy định của Luật các TCTD và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD.

- Sửa đổi, bổ sung cấu phần và cách xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: cấu phần vốn tự có, hệ số rủi ro của một số khoản phải đòi.

- Sửa đổi, bổ sung cách xác định tỷ lệ khả năng chi trả: sửa đổi, bổ sung một số nguyên tắc xác định dòng tiền ra, dòng tiền vào.

- Ngoài ra, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giải thích từ ngữ; quy định nội bộ, hướng dẫn chi tiết, quy định cách xác định, cấu phần một số tỷ lệ bảo đảm an toàn và quy định chuyển tiếp.

Thông tư 19/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018, riêng đối với các quy định tại Điều 17 Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 19/2017/TT-NHNN, được áp dụng để xác định và tuân thủ tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

VI. Ban hành Thông tư 23/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

Ngày 29/12/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 23/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia (Thông tư 37).

Thông tư 23/2017/TT-NHNN được ban hành để sửa đổi Điều 52 Hiệu lực thi hành của Thông tư 37, theo đó Thông tư đc chia thành 3 điều:

Điều 1. Sửa đổi Điều 52 Hiệu lực thi hành của Thông tư số 37 từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 thành ngày 01 tháng 9 năm 2018 và quy định các văn bản thay thế hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Hiệu lực thi hành của Thông tư 23/2017/TT-NHNN là từ ngày 14 tháng 01 năm 2018.

VII. Tòa án tối cao giải đáp một số vướng mắc về chia thừa kế

Đó là một trong những nội dung tại Giải đáp 01/GĐ-TANDTC về một số vướng mắc nghiệp vụ TANDTC nhận được phản ánh từ Tòa án các cấp trong thực tiễn công tác xét xử.

Cụ thể, Tòa tối cao đã giải đáp 02 vướng mắc liên quan đến vấn đề chia thừa kế như sau :

- Thời hiệu tranh chấp di sản thừa kế là bất động sản khi người để lại di sản chết trước năm 1987 mà đến nay tòa án mới thụ lý ;
- Xác định giá trị di sản thừa kế là nhà, đất khi các bên không thỏa thuận được và không yêu cầu đo đạc, định giá.

Ngoài ra, TANDTC cũng đã có câu trả lời cho 07 vấn đề nghiệp vụ khác trong lĩnh vực tố tụng dân sự, đơn cử như :

- Nguyên đơn không nộp chi phí giám định bổ sung khi chi phí giám định cao hơn số tiền tạm ứng ;
- Thẩm phán ra quyết định công nhận hòa giải thành của các bên đương sự chậm hơn so với thời hạn quy định ;

- Quyết định vụ án ly hôn khi hòa giải thành mà không rút đơn kiện ;

- Hòa giải vụ án dân sự trong trường hợp có đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải…

Xem thêm chi tiết tại Giải đáp 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh