Biểu Phí Các Nghiệp Vụ Thẻ Nội Địa

BIỂU PHÍ CÁC NGHIỆP VỤ THẺ NỘI ĐỊA 
( Có hiệu lực từ ngày 01 / 01 / 2022 )
( Biểu phí chưa bao gồm VAT )