TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Ngày nhập : 05/04/2023 16:33
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau : <File pdf>.

I. Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội :

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023 (Thứ Năm).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272

                   Số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

II. Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;

4. Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2022;

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
 
6. Tờ trình về giao Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông 2023-2024;
 
7. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất SAIGONBANK năm 2022 của Công ty kiểm toán
 
8. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022
 
9. Tờ trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ

10. Các nội dung khác (nếu có).

III. Tài liệu kèm theo :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh