TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Ngày nhập : 31/03/2022 15:00
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau : <File pdf>.
 
I. Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội :
 
- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022 (Thứ Năm).
 
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272
 
                   Số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 
II. Nội dung Đại hội : <File pdf>
 
1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021;
 
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 
3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 
4. Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2021;
 
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 
6. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất SAIGONBANK năm 2021 của Công ty Kiểm toán;
 
7. Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao của Người Quản lý SAIGONBANK;
 
8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
 
9. Tờ trình về giao Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông 2022-2023;
 
10. Các nội dung khác (nếu có).
 
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh