TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Ngày nhập : 06/04/2021 18:06
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau: <File pdf>.

I. Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội :

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2021 (Thứ Ba).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272

                   Số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

II. Nội dung Đại hội: <File pdf>

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2020;

2. Kế hoạch kinh doanh 2021;

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021 của Hội đồng quản trị;

4. Báo cáo hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020;

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

6. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất SAIGONBANK năm 2020 của Công ty Kiểm toán;

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 (SAIGONBANK sẽ cập nhật nội dung sau khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

8. Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao của Người Quản lý SAIGONBANK;

9. Tờ trình về giao Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông 2021-2022;

10. Các nội dung khác theo quy định.

III. Tài liệu kèm theo :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.   Phiếu biểu quyết 2021.pdf                                                        
 
 
 
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh