Chương trình khuyến mãi dịch vụ Internet Banking
 
 
1.   Đối  với  các  Khách  hàng  đang   sử  dụng  dịch  vụ  Internet  Banking
 
 
STT
 
LOI PHÍ
GÓI DỊCH VỤ
STANDARD
OTP
PKI
A
PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 
 
 
1
Phí duy trì dịch vụ
Kéo dài thời gian miễn phí đến hết tháng 31/12/2019
2
Phí sửa đổi/hủy/bổ sung thông tin
--- nt ---
3
Phí hủy dịch vụ
--- nt ---
4
Phí cấp lại mật khẩu tĩnh
--- nt ---
B
PHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO MẬT
1
Phí  thường  niên  sử dụng  thiết  bị
bảo mật OTP
-
Kéo dài thời gian miễn phí đến hết 31/12/2019 Kéo dài thời gian miễn phí đến hết 31/12/2019
2
Phí thường niên sử dụng thiết bị
bảo mật PKI
-
-
--- nt ---
3
Phí htrkc
-
Miễn phí
Miễn phí
C
PHÍ GIAO DỊCH
 
 
 
1
Phí chuyển khoản nội bộ
-
Kéo dài thời gian miễn phí đến hết 31/12/2019 Kéo dài thời gian miễn phí đến hết 31/12/2019
2
Các loại phí khác
Theo quy định
hiện hành của
SAIGONBANK
Theo quy định
hiện hành của
SAIGONBANK
Theo quy định
hiện hành của
SAIGONBANK
 
 
2.   Đối  với  các  Khách  hàng  đăng  ký  sử  dụng  dịch  vụ  Internet  Banking  trong năm 2019
 
 
 
STT
 
LOẠI PHÍ
GÓI DỊCH VỤ
STANDARD
OTP
PKI
A
PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 
 
 
1
Phí đăng ký dịch vụ
Miễn phí
2
Phí duy trì dịch vụ
Miễn phí 12 tháng tính từ ngày đăng ký sử dụng dịch vụ
3
Phí sửa đổi/hủy/bổ sung thông
tin
--- nt ---
4
Phí hủy dịch vụ
--- nt ---

5
Phí cấp lại mật khẩu tĩnh
--- nt ---
B
PHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO MẬT
1
Thiết bị bảo mật OTP
 
 
 
1.1
- Phí mua thiết b
-
Giảm 50% (còn lại
225,000 VNĐ)
-
1.2
-  Phí thường niên sdng
thiết b
-
Miễn phí năm đầu
-
2
Thiết bị bảo mật PKI
 
 
 
2.1
- Phí mua thiết b
-
-
Giảm 50% (còn lại
365,000 VNĐ)
2.2
- Phí thường niên sdng
thiết b
-
-
Miễn phí năm đầu
3
Phí htrkc
-
Miễn phí
Miễn phí
C
PHÍ GIAO DỊCH
1
Phí chuyển khoản nội bộ
-
Miễn phí 12 tháng
tính từ ngày đăng ký sử dụng dịch vụ
Miễn phí 12 tháng
tính từ ngày đăng ký sử dụng dịch vụ
2
Các loại phí khác
Theo quy định
hiện hành của
SAIGONBANK
Theo quy định hiện
hành của
SAIGONBANK
Theo quy định hiện
hành của
SAIGONBANK