THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHI NHÁNH QUẢN LÝ VÀ TÊN GỌI PHÒNG GIAO DỊCH QUẬN 12
Ngày nhập : 06/10/2020 10:41

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi Chi nhánh quản lý và tên gọi Phòng Giao dịch Quận 12

 
      Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Bình Hòa (SAIGONBANK – Chi nhánh Bình Hòa) thông báo thay đổi Chi nhánh quản lý và tên gọi Phòng Giao dịch Quận 12, thông tin cụ thể như sau:
      - Thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng Giao dịch Quận 12 từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Thái Bình sang Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Bình Hòa.
     - Thay đổi tên gọi từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Thái Bình – Phòng Giao dịch Quận 12 thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Bình Hòa – Phòng Giao dịch Quận 12.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh