THÔNG BÁO V/v: MẤT THƯ BẢO LÃNH BẢO HÀNH SỐ 0000325604-01/0001-2020 NGÀY 26/02/2020
Ngày nhập : 21/05/2020 16:29
Căn cứ vào Giấy báo mất Thư bảo lãnh của khách hàng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương thông báo về việc mất Thư bảo lãnh bảo hành có thông tin cụ thể như sau :

_ Bên nhận bảo lãnh : Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An.

_ Bên được bảo lãnh : Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thăng Long.

_ Bên bảo lãnh : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

_ Thư bảo lãnh số : 0000325604-01/0001-2020.

_ Giá trị thư bảo lãnh : 204.555.150 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn triệu năm trăm năm mươi lăm ngàn một trăm năm mươi đồng).

_ Ngày phát hành : 26/02/2020.

_ Ngày hiệu lực : 26/02/2020.

_ Ngày hết hiệu lực : 18/01/2021.

Kể từ ngày 21/05/2020, Thư bảo lãnh bảo hành số 0000325604-01/0001-2020 ngày 26/02/2020 sẽ không còn giá trị pháp lý (khiếu nại, đòi thanh toán, thế chấp, cầm cố,….) hoặc sử dụng để thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương xin trân trọng thông báo đến tổ chức, cá nhân, đối tác được biết.

Trân trọng./.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh