Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày nhập : 09/07/2018 16:54
Ngày 29/6/2018, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết được thông qua.
 
 
Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SAIGONBANK
 
Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 
Với nhiều nỗ lực, năm 2017 là năm SAIGONBANK ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các mảng hoạt động. Đến 31/12/2017, SAIGONBANK có tổng tài sản là 21.319 tỷ đồng, tăng 11,93% so với năm 2016, huy động vốn tăng 15,92% đạt mức 17.622 tỷ đồng và dư nợ cho vay tăng 12,74% đạt mức 14.130 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của SAIGONBANK năm 2017 đạt 71 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay được duy trì ở mức dưới 3% tổng dư nợ vào cuối năm 2017.

Năm 2018, SAIGONBANK đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, tăng 111% so với năm 2017; tổng tài sản tăng 10% đạt 23.500 tỷ đồng; huy động tăng 13% đạt 20.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay tăng 12% đạt 15.800 tỷ đồng.
 
 
Ông Nguyễn Ngọc Lũy – Phó Tổng Giám đốc SAIGONBANK
trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017
 
Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, SAIGONBANK sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu như tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động; tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng và phi tín dụng; kiện toàn đội ngũ nhân sự...
 
Bên cạnh đó, trong năm 2018, SAIGONBANK sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý các khoản nợ xấu nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động: SAIGONBANK sẽ thực hiện theo đúng các giải pháp, lộ trình trong phương án đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu. Áp dụng các biện pháp phù hợp đối với từng khách hàng, từng khoản nợ như bán nợ cho VAMC, DATC, VAMC và các doanh nghiệp có chức năng mua bán nợ; thương lượng, miễn giảm lãi cho khách hàng để xử lý nợ xấu...
 
Cũng tại Đại hội, Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018, phát triển công tác phát hành thẻ, xử lý nợ xấu trong năm 2017 và kế hoạch xử lý nợ xấu trong năm 2018… Thông qua các phần trả lời, Đoàn Chủ tọa Đại hội đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch phát triển của SAIGONBANK trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2018.
 
 
Cổ đông phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SAIGONBANK
 
Trả lời về vấn đề chia cổ tức cho cổ đông, Ông Vũ Quang Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chia sẻ: năm 2017 SAIGONBANK đã có nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp tăng trưởng huy động – cho vay, phát triển các dịch vụ, tuy nhiên theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc chi trả cổ tức của các ngân hàng thương mại chỉ được thực hiện sau khi ngân hàng thương mại đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro. Để đảm bảo an toàn thanh khoản và từng bước xử lý nợ xấu theo Kế hoạch xử lý nợ xấu 2017-2022 đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước, sau khi trích dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định lợi nhuận trước thuế năm 2017 của SAIGONBANK là 71 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sẽ được giữ lại để nâng cao năng lực tài chính, năng lực vốn cho SAIGONBANK sau khi SAIGONBANK đã thực hiện trích lập các quỹ theo quy định.
 
Tại Đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, các Ủy ban năm 2017; Định hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát  năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Giao Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2018-2019.
 
 
Cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SAIGONBANK
 
Sau hơn một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SAIGONBANK đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã đạt được sự đồng thuận cao, thống nhất đó chính là động lực để SAIGONBANK phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Phát biểu Bế mạc Đại hội, Ông Vũ Quang Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết cùng với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên SAIGONBANK sẽ hết lòng, hết sức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh