THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày nhập : 08/07/2019 15:36
Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản thu hồi nợ như sau :

1. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 06 tại địa chỉ thửa đất : 17 Nguyễn Trường Tộ, phường phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 21.738.000.004 đồng, Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu không trăm lẻ bốn đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 08 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số T.1258, tờ bản đồ số 01 tại địa chỉ 43 (số cũ 32) đường 68, phường Thuận Thành, TP. Huế.

- Giá khởi điểm : 17.567.671.233 đồng, Bằng chữ: Mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi mốt nghìn, hai trăm ba mươi ba đồng chẵn.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : 09 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 60 + 61, tờ bản đồ số 41 tại thôn Trường Đá, xã Thủy Biều (nay là phường Thủy Biều) thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 5.557.311.033 đồng, Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu ba trăm mười một nghìn không trăm ba mươi ba đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : 10 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa đất số B1, tại xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương) , huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 11.185.940.381 đồng, Bằng chữ: Mười một tỷ một trăm tám mươi lăm triệu chín trăm bốn mươi ngàn ba trăm tám mươi mốt đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 11 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại Lô B2, KQH Quốc lộ 1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 9.962.698.633 đồng, Bằng chữ: Chín tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm chín mươi tám ngàn sáu trăm ba mươi ba đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 13 giờ 30 ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số B6,  xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương) , huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 11.224.635.961 đồng, Bằng chữ: Mười một tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi lăm ngàn chín trăm sáu mươi mốt đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 14 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại Lô B3 Khu quy hoạch dọc đường nối Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 11.324.909.244 đồng, Bằng chữ: Mười một tỷ ba trăm hai mươi bốn triệu chín trăm lẻ chín ngàn hai trăm bốn mươi bốn đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 14 giờ 30 ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số B4,  xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương) , huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 9.292.536.000 đồng, Bằng chữ : Chín tỷ hai trăm chín mươi hai triệu năm trăm ba mươi sáu ngàn đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 15 giờ 30 ngày ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số B5,  xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương) , huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 9.292.536.000 đồng, Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm chín mươi hai triệu năm trăm ba mươi sáu ngàn đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 16 giờ 30 ngày ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô B7, KQH dọc đường nối QL1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 11.236.542.808 đồng, Bằng chữ : Mười một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm lẻ tám đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 08 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại Lô B8, KQH dọc đường QL 1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 11.723.835.616 đồng, Bằng chữ : Mười một tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm mười sáu đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 09 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dọc đường nối QL1A-Tự Đức, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 9.292.536.000 đồng, Bằng chữ : Chín tỷ hai trăm chín mươi hai triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 10 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

13. Tài sản đấu giá :Quyền sử dụng đất tại Khu QH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 11.180.957.540 đồng, Bằng chữ : Mười một tỷ một trăm tám mươi triệu chín trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 11 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ : 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

14. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại Đường Tự Đức - Thủy Dương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 11.723.835.618 đồng, Bằng chữ : Mười một tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm mười tám đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 14 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

15. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại KQH dọc đường nối QL1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 9.292.536.000 đồng, Bằng chữ : Chín tỷ hai trăm chín mươi hai triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 15 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ : 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

16. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức Thôn 1, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 9.621.523.000 đồng, Bằng chữ : Chín tỷ sáu trăm hai mươi mốt triệu năm trăm hai mươi ba nghìn đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 16 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ :

Các đối tượng là Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau :

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.
 
Chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương chi nhánh Huế -  50 Hùng Vương, thành phố Huế, số điện thoại: 0234.3834648
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh